Kallelse till årsmöte

14.01.2018

Möteshandlingar till årsmötet kommer finns tillgängliga här på hemsidan, en vecka före mötet. För att ha möjlighet att påverka årsmötet krävs att man är medlem i Landskrona Kvinnliga GF, det vill säga att man har betalat en medlemsavgift.

Motioner från röstberättigad medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 6 februari för att tas upp på årsmötet. Motioner skickas till emma.sandell@hotmail.se

Dagordning årsmötet 180307

§ 1 Sittande ordförande öppnar mötet§ 2 Val av ordförande för årsmötet§ 3 Val av sekreterare för årsmötet§ 4 Val av protokollsjusterare och rösträknare§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt§ 6 Dagordningens godkännande§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2017 presenteras§ 8 Godkännande av 2017 års verksamhet§ 9 Revisionsberättelsen för 2017§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamheten 2017§ 11 Godkännande av verksamhetsplan för 2018§ 12 Godkännande av budget 2018§ 13 Fastställande av 2018 års medlemsavgift§ 14 Val av ordförande för ett år§ 15 Val av 2 styrelseledamöter för två år§ 16 Val av 1 styrelseledamöter för ett år§ 17 Val av 2 styrelsesuppleanter för ett år§ 17 Val av en revisor§ 18 Val av ledamöter i valberedningen för ett år varav en ska vara sammankallade

§ 19 Beslut om val av ombud till SDF-mötet, där föreningen har rätt att representera med ombud§ 20 Val av ombud till LISA§ 21 Föreningens stadgar§ 22 Övriga frågor§ 23 Avslutning och avtackning av avgående styrelsemedlemmar och valberedning

LKGF:s årsberättelse 2017

Skapa din hemsida gratis!