Kallelse till årsmöte

22.01.2019

Alla medlemmar i Landskrona Kvinnliga GF kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2018. Mötet kommer att äga rum på Curla.nu, Hjalmar Brantings väg, onsdagen den 6 mars kl. 18:00. Obs! ny plats.

Möteshandlingar till årsmötet kommer finnas tillgängliga här på hemsidan, en vecka före mötet. För att ha möjlighet att påverka årsmötet krävs att man är medlem i Landskrona Kvinnliga GF, det vill säga att man har betalat en medlemsavgift.

Motioner från röstberättigad medlem (från 15 år) ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari för att tas upp på årsmötet. Motioner skickas till ordförande Nils Lekeberg, nils.lekeberg@enjay.se

Dagordning årsmötet 190306

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§4 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

§5 Fastställande av föredragningslista

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens för den tid revisionen avser

§9 Fastställande av medlemsavgift

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§11 Fastställande av terminsavgifter

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§13 Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Två till fyra ledamöter varav halva antalet i styrelsen för en tid av ett år och för de andra två år
c) Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år med fastställd turordning.
d) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken den ene ska utses till ordförande
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud, Svenska Gymnastikförbundet, Gymnastikförbundet Syd, LISA, mfl.

§14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomiska eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Skapa din hemsida gratis!