Kallelse till årsmöte 8 mars

01.03.2021

Alla medlemmar i Landskrona Kvinnliga GF kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2020. Mötet genomförs digitalt i år.

Landskrona Kvinnliga GF kallar medlemmarna till årsmöte måndagen den 8 mars kl. 18:00.

Styrelsens medlemmar ses på Järnvägsgatan 8 i Landskrona.
Övriga medlemmar deltar digitalt via länken meet.google.com/agx-msir-bdk

Dagordning årsmötet 200308

§1 Årsmötets öppnande
§2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
§3 Fastställande av dagordning för mötet
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§5 Val av ordförande för mötet
§6 Val av sekreterare för mötet
§7 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
8a) Styrelsens verksamhetsberättelse
8b) Styrelsens förvaltningsberättelse
8c) Revisorernas berättelse
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
§10 Behandling av budget, motioner och styrelsens förslag
§11 Fastställande av medlemsavgiften
§12 Val av
12a) Föreningens ordförande för en tid av ett åt
12b) Två till fyra ledamöter varav halva antalet i styrelsen för en tid av ett år och
för de andra två år
12c) Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år med fastställd
turordning
12d) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år.
12e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken den ena ska
utses till ordförande

§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas

Handlingar till mötet

Ladda ned dagordning samt förvaltnings- och verksamhetsberättelse för år 2020 inför mötet.

Skapa din hemsida gratis!